slider

mail2

02Slider011-mail3

Projektiva

V okviru Gorenjske gradbene družbe deluje projektantska skupina, ki za zunanje naročnike in interne potrebe podjetja izdeluje projektno dokumentacijo na nivoju IDZ, IDP, PGD, PZI in PID za različne infrastrukturne objekte:
- novogradnje, rekonstrukcije ali obnove državnih in občinskih cest,
- ureditve križišč,
- gradnje parkirišč, avtobusnih postajališč in pločnikov,
- gradnje ali obnove vodovoda in kanalizacije,
- prometne ureditve na obstoječih cestah (prehodi za pešce, ukrepi za umirjanje prometa, elaborati vodenja krajev itn),
- kapacitetne analize križišč (prometne študije).

Pomemben segment našega dela predstavlja tudi izdelava načrtov (elaboratov) začasnih prometnih ureditev v času gradnje za zaporo avtocest, državnih ter občinskih cest. Tovrstne načrte izdelujemo tudi za potrebe športnih, turističnih in kulturnih prireditev. V naši ekipi imamo ustrezno usposobljene sodelavce, ki pripravljajo elaborate za vnos podatkov v banko cestnih podatkov (BCP).

V zadnjem obdobju so bili med drugim izdelani naslednji projekti, načrti in elaborati:
- Gradnja povezovalne ceste v Horjulu (PGD in PZI)
Rekonstrukcija občinske ceste Potarje – Tič (PZI)
– Gradnja Poljanske obvoznice v Škofji Loki (PID)
- Rekonstrukcija državne ceste skozi Davčo (PID)
– Ureditev krožnega križišča v Škofji Loki pri Starem Petrolu (izvedbeni načrt)
– Ureditev krožnega križišča v Kočevju (izvedbeni načrt)
– Ureditev krožnega križišča v Kamniku (izvedbeni načrt)
– Ureditev krožnega križišča v Bohinjski Bistrici (izvedbeni načrt)
– Ureditev krožnega križišča na Bledu (izvedbeni načrt)
– Ureditev parkirišča v Železnikih (izvedbeni načrt)
– Ureditev parkirišča ob železniški postaji na Trati (izvedbeni načrt)
- Zunanja ureditev prodajnega salona vozil na Jesenicah (PGD in PZI)
– Ureditev avtobusnih postajališč na Jezerskem (izvedbeni načrt)
– Ureditev pločnika v Ratečah (izvedbeni načrt)
– Ureditev pločnika ob državni cesti v Belci (PZI)
– Ureditev pločnika na Dovjem (IDZ)
– Prometna ureditev v naselju Ljubno (elaborat)
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na različnih lokacijah (elaborati),
– Elaborati začasnih prometnih ureditev v času gradnje in sanacije avtocest, državnih in lokalnih cest,
- Elaborati začasnih prometnih ureditev v času gradnje infrastrukturnih vodov (kanalizacija, vodovod in drugi),
– Elaborat začasne prometne ureditve za potrebe športnih in drugih prireditev (maraton Franja, maraton Alpe, kolesarski vzpon na Vršič, skoki v Planici itn).

Projektantsko skupino predstavlja ekipa petih strokovno usposobljenih sodelavcev z univerzitetno in visokošolsko izobrazbo. Vodja projektantske skupine je Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad.

Kontakt:

vodja projektive: ga. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad., tel.: 04/280 60 42 , GSM: 041/73 10 23 , e-pošta: andreja.strupi@ggd.si