slider

mail2

02Slider011-mail3

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 24.08.2020 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 in poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2019

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2019.

Predlogi sklepov:

3.1. Bilančni dobiček, ki po bilanci stanja na dan 31.12.2019 znaša 7.927.535,00 EUR, ostane nerazporejen.

3.2. Upravi se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2019.

3.4. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2019.

 

4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic po sklepu skupščine z dne 26.08.2019. Družba je v obdobju od sprejema sklepa skupščine o pridobitvi lastnih delnic dne 26.08.2019 in do konca poslovnega leta 2019 ni pridobila nobene lastne delnice.

5. Prenehanje mandata in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Janezu Gradišarju. Za člana nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Franc Kosi.

6. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in poročilo o razmerjih do povezanih družb, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

Direktor:

Stanislav Remic, dipl.inž.grad.

 

****************************************************************************************************************************

 

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 26.08.2019 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 in poročilom o razmerjih do povezanih družb

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja na dan 31.12.2018, v znesku 8.742.154,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2018. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2018.

4. Pooblastilo skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

V skladu z določili osme alineje 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku največ 36 mesecev od dneva sprejema sklepa, pridobi lastne delnice družbe za namene po 247. členu ZGD-1. Najnižja nakupna cena delnic je 16,00 EUR, najvišja nakupna vrednost delnice za pakete delnic pa 20,00 EUR. Obseg dopustne pridobitve delnic po izteku rokov po 250. Členu ZGD-1, ne sme presegati z zakonom določenega skupnega števila lastnih delnic po drugem odstavku 247. člena ZGD-1.

Uprava mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

Uprave nima dovoljenja za umik lastnih delnic. Sprejem sklepa o morebitnem umiku lastnih delnic je v pristojnosti skupščine. Pri glasovanju o umiku lastnih delnic je treba obvezno upoštevati določila 8. člena Zpre-1 o prepovedi glasovanja oseb, ki delujejo usklajeno.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju rezerv za lastne delnice

Predlog sklepa:. Skupščina je sprejela sklep, da v skladu z določili drugega odstavka 247. člena ZGD-1 iz nerazporejenega dobička oblikuje rezerve za lastne delnice v znesku 400.000,00 EUR.

6. Imenovanje revizorja za leto 2019

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2019 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Direktor:

Stanislav Remic, dipl.inž.grad.

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo v petek dne 24.08.2018 ob 9.00 uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Vabljeni notar g. Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2017 v znesku 6.955.456,00 EUR, ki ga sestavlja preneseni dobiček v znesku 6.110.528,00 EUR in čisti dobiček poslovnega leta v znesku 844.928,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2017. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2017.

4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobitvi in umiku lastnih delnic po sklepu skupščine z dne 26.08.2014. Družba je v obdobju, ki je poteklo dne 26.08.2017 pridobila 1.854 lastnih delnic po ceni 8.00 EUR. Družba v navedenem obdobju ni umaknila nič lastnih delnic, pridobljenih po tem sklepu

5. Sklep o razveljavitvi sklepa skupščine z dne 25.08.2017 pod točko 5.3. o umiku 29.124 lastnih delnic Zaradi odprave kršitev prevzemne zakonodaje po Odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 05.04.2018, kot posledice kršitve 6. in 8. člena ZPre-1, se v celoti razveljavi sklep skupščine z dne 25.08.2017 o umiku 29.124 navadnih imenskih kosovnih delnic, sprejet pod točko 5.3. in ponosno vzpostavi 64,58 odstotni delež delnic z glasovalno pravico oseb, ki po 8. členu ZPre-1 delujejo usklajeno, in je enak deležu delnic z glasovalno pravico omenjenih oseb, kot je bil pred sprejemom sklepa o umiku 29.124 lastnih delnic na skupščini dne 25.08.2017.

Na osnovi sprejetega sklepa o razveljavitvi sklepa o umiku 29.124 lastnih delnic, se poveča število navadnih imenskih kosovnih delnic iz 237.313 za 29.124 lastnih delnic na prejšnjih 266.437 delnic. Pri pridobitvi lastnih delnic se prednostna pravica drugih delničarjev izključi.

Zaradi povečanja števila lastnih kosovnih delnic, se v skladu z določili 358. In 359. člena ZGD-1 poveča osnovni kapital družbe za nominalni znesek 368.172,00 EUR, in sicer iz kapitalskih rezerv, izkazanih po bilanci stanja na dan 31.12.2017, iz 3.000.000,00 EUR za 368.172,00 EUR na 3.368.172,00 EUR.

V skladu z določili drugega odstavka 247. člena ZGD-1 ima družba po bilanci stanja na dan 31.12.2017 že oblikovane rezerve za lastne delnice v skupnem znesku 1.342.835,58 EUR, ki zajemajo tudi znesek 786.348,00 EUR ali 27,00 EUR za eno delnico in je enaka nabavni ceni 29.124 lastnih delnic v času prve pridobitve, saj jih družba, kljub sklepu o umiku lastnih delnic, ni zmanjšala.

V Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. se ponovno uskladi stanje lastništva omenjenih 29.124 navadnih imenskih kosovnih delnic na stanje, kot je bilo pred 25.08.2017.

V skladu z določili 329. člena ZGD-1 in Statuta družbe se uskladi besedilo 3. člena statuta s sprejetim sklepom skupščine.

6. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa: 6.1. V skladu z namenom pridobitve lastnih delnic in omejitve najvišjega števila lastnih delnic po določilih ZGD-1, bo družba v skladu z določili ZGD-1, v breme bilančnega dobička umaknila

21.726 lastnih kosovnih delnic, ki jih je imela družba v lasti na dan 26.08.2017 in 29.124 lastnih delnic, ki jih je družba pridobila po sklepu iz 5. točke današnje skupščine ali skupaj 50.850 lastnih delnic v nominalni vrednosti 642.821,93 EUR

Na osnovi sklepa skupščine o umiku lastnih delnic, se zmanjša število izdanih navadnih imenskih kosovnih delnic iz 266.437 delnic za 50.850 delnic na 215,587 delnic.

Nominalni znesek osnovnega kapitala se zmanjša za sorazmerni znesek, ki pripada 50.850 umaknjenim delnicam v nominalnem znesku 642.821,93 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 3.368.172,00 EUR za 642.821,93 EUR na 2.725.350,07 EUR.

V skladu z določili ZGD-1 se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih lastnih delnic v znesku 642.821,93 EUR.

6.2. V skladu z določili 358. In 359. člena ZGD-1 se osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 2.725.350,07 EUR poveča iz sredstev družbe in sicer iz, kapitalskih rezerv za 642.821,93 EUR na 3.368.172,00 EUR.

Na osnovi sklepa skupščine, se s preoblikovanjem kapitalskih rezerv poveča nominalni znesek osnovnega kapitala, pri tem pa število izdanih 215.587  navadnih imenskih kosovnih delnic ostane nespremenjeno.

V skladu z določili 329. člena ZGD-1 in statuta družbe se uskladi besedilo 3. člena statuta s sprejetim sklepom skupščine.

Na osnovi tega sklepa se v Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. vzpostavi spremenjeno stanje števila in lastništva navadnih imenskih kosovnih delnic.

Sklepi o umiku lastnih delnic ter povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe temeljijo na bilanci stanja na dan 31.12.2017, ki je priloga temu sklepu.

7.  Prenehanje mandata in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa: Na osnovi odstopne izjave z dne 07.02.2018 je prenehalo članstvo v nadzornem svetu Stanislavu Remicu. Za člana nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Matevža Žiberno.

8. Imenovanje revizorja za leto 2018

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2018 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Direktor:

Stanislav Remic, dipl.inž.grad.

 

*************************************************************************

 

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

 

SKUPŠČINO DELNIČARJEV


ki bo dne 25.08.2017 ob 9.00 uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

 

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta


3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.


Predlog sklepa:

Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2016 v znesku 7.772.923,00 EUR, ki ga sestavlja preneseni dobiček v znesku 6.474.678,00 EUR in čisti dobiček poslovnega leta v znesku 1.298.245,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2016. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2016.

 

 

4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic

 

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobitvi in umiku lastnih delnic po sklepu skupščine z dne 26.08.2014. Družba je v navedenem obdobju pridobila 1.834 lastnih delnic po ceni 8.00 EUR, tako, da na dan 31.12.2016 razpolaga z 21.706 lastnimi delnicami. Družba v navedenem obdobju ni umaknila nič lastnih delnic.

 

 

 

 

5. Sprejem sklepa o pridobitvi lastnih delnic zaradi njihovega umika, oblikovanju rezerv za lastne delnice, zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe


 

Predlog sklepa:

 

5.1. Skupščina je sprejela sklep, da družba v skladu z določili sedme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pridobi lastne delnice zaradi njihovega umika po določbah ZGD-1 v breme bilančnega dobička.

 

Sklep o pridobitvi lastnih delnic se nanaša na nakup 29.124 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjske gradbene družbe d.d. z oznako CKRG, od imetnika CPK INVEST družba pooblaščenka d.o.o., katere je ta kupila po pogodbi z dne 13.12.2008 od izdajatelja po ceni 27,00 EUR za eno delnico, oziroma za kupnino v skupnem emisijskem znesku 786.348,00 EUR.

 

CPK INVEST družba pooblaščenka d.o.o., je omenjenih 29.124 delnic z oznako CKRG, dolžna odsvojiti po odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 09.11.2016.

 

Nakupna cena 29.124 navadnih imenskih delnic z oznako CKRG po tem sklepu je 786.348,00 EUR ali 27,00 EUR za eno delnico in je enaka nabavni ceni teh delnic po zgoraj omenjeni pogodbi z dne 13.12.2008 in se prodajalcu poravna v celotnem emisijskem znesku takoj po podpisu pogodbe. Pri pridobitvi lastnih delnic se prednostna pravica drugih delničarjev izključi.

 

5.2. Skupščina je sprejela sklep, da v skladu z določili drugega odstavka 247. člena ZGD-1 iz nerazporejenega dobička oblikuje rezerve za lastne delnice v znesku 860.000,00 EUR.

 

5.3. Skupščina je sprejela sklep, da v skladu z določili ZGD-1, v breme bilančnega dobička umakne 29.124 lastnih delnic po ceni pridobitve iz prve alineje tega sklepa, v znesku 786.348,00 EUR. Umik omenjenih lastnih delnic je nujen, saj skupni delež delnic, ki jih je družba pridobila v skladu z določili prvega in drugega odstavka 247. člena ZGD-1 in delnic, ki jih že ima, presega 10% osnovnega kapitala.

 

Na osnovi sklepa skupščine o umiku lastnih delnic se zmanjša število izdanih navadnih imenskih kosovnih delnic iz 266.437 delnic za 29.124 delnic na 237.313 delnic.

 

Nominalni znesek osnovnega kapitala se zmanjša za sorazmerni znesek, ki pripada 29.124 umaknjenim delnicam v nominalnem znesku 241.772,25 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 2.211.821,00 EUR za 241.772,25 EUR na 1.970.048,75 EUR.

 

V skladu z določili ZGD-1 se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih lastnih delnic v znesku 241.772,25 EUR.

 

5.4. V skladu z določili 358. In 359. člena ZGD-1 se osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 1.970.048,75 EUR poveča iz sredstev družbe, za 1.029.9951,25 EUR in sicer iz kapitalskih rezerv v znesku 241.772,25 EUR in iz bilančnega dobička v znesku 788.179,00 EUR na 3.000.000,00 EUR.

 

Na osnovi sklepa skupščine, se s preoblikovanjem kapitalskih rezerv in dela bilančnega dobička, poveča nominalni znesek osnovnega kapitala, pri tem se število izdanih 237.313 navadnih imenskih kosovnih delnic, ne spremeni.

 

Sklepi o pridobivanju in umiku lastnih delnic ter povečanju osnovnega kapitala temeljijo na bilanci stanja na dan 31.12.2016, ki je priloga temu sklepu.

 

V skladu z določili 329. člena ZGD-1 in Statuta družbe se uskladi besedilo 4. člena statuta s sprejetim sklepom skupščine.

 

 

6. Prenehanje mandata in imenovanje člana nadzornega sveta


Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Urški Žiberna. Za članico nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Urška Žiberna.

 

 

 

7. Imenovanje revizorja za leto 2017


Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2017 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

 

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

 

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

 

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

Direktor:

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

 

 

*************************************************************************

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 29.08.2016 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2015 v znesku 7.192.771,00 EUR, ki ga sestavlja preneseni dobiček v znesku 4.104.847,00 EUR in čisti dobiček poslovnega leta v znesku 3.087.924,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2015. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2015.

 

4.  Prenehanje mandata in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Janezu Gradišarju. Za člana nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Janez Gradišar.

5. Imenovanje revizorja za leto 2016

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2016 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

Direktor:

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na podlagi statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 29.08.2016 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

 

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2015 v znesku 408.750,00 EUR, ki ga sestavlja preneseni dobiček v znesku 299.044,00 EUR in čisti dobiček poslovnega leta v znesku 109.706,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2015. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2015.

4. Preoblikovanje družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se delniška družba CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ, z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: CPK INVEST  družba pooblaščenka d.o.o.

Skrajšano firmo: CPK INVEST  družba d.o.o.

Sedež: Kranj.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.421.550,00 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 1.421.550,00 EUR.

Delničarji postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in pridobijo osnovne vložke v družbi z dnem vpisa preoblikovanja v sodni-poslovni register v zameno za navadne imenske kosovne delnice, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva v Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. v Ljubljani, po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju.

Osnovni vložek vsakega posameznega družbenika se izračuna iz vsote nominalne vrednosti vseh njegovih navadnih imenskih kosovnih delnic v osnovnem kapitalu družbe, izračunan v odstotkih od zneska osnovnega kapitala na štiri decimalke in preračunan na evre in cente.

Znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika se na osnovi gornjega izračuna, določi v evrih in centih, vendar ne na manj kot 50,00 EUR. Delnice v nominalni vrednosti do tega zneska bo odkupila družba po ceni, določeni v predzadnjem odstavku.

Podpisani seznam družbenikov z navedbo vseh njihovih identifikacijskih podatkov, nominalne vrednosti in deleža njihovih poslovnih vložkov v osnovnem kapitalu družbe, je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo CPK INVEST d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

Za direktorja družbe CPK INVEST d.o.o., se imenuje Žiberna Branko, dipl.inž.grad.,   za nedoločen čas od dneva imenovanja na skupščini.

Mandat članov nadzornega sveta družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 15,00 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.

Denarna odpravnina je določena v višini najvišje prodajne cene delnic v zadnjih dveh letih pred preoblikovanjem. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe.

5.  Sklep o prenehanju mandata vsem dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da je prenehal mandat vsem dosedanjim članom nadzornega sveta. Z dnem sklepa o imenovanju novih članov nadzornega sveta, se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta Janez Gradišar, Tonejec Iztok, Stanislav Remic in Janez Pirc. Za nove člane nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenujejo: Janez Gradišar, Matevž Žiberna, Stanislav Remic in Janez Pirc.

6. Imenovanje revizorja za leto 2016

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2016 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

 

Direktor:

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 26.08.2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.

Predlog sklepa: Čisti dobiček po bilanci stanja za leto 2014, v znesku 3.067.473,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2014. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2014.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa: V skladu z določili 358. In 359. člena ZGD-1 se osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 1.111.821,00 EUR poveča iz sredstev družbe – prenesenega dobička, za 1.100.000,00EUR na 2.211.821,00 EUR.  Na osnovi sklepa skupščine, se s preoblikovanjem dela dobička poveča nominalni znesek osnovnega kapitala pri tem se število izdanih 266.437 navadnih imenskih kosovnih delnic, ne spremeni. V skladu z določili 329. člena ZGD-1 in Statuta družbe se uskladi besedilo 4. člena statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

5. Prenehanje mandata in imenovanje članu nadzornega sveta

Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Stanislavu Remicu. Za člana nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Stanislav Remic.

6. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2015 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

Direktor:

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

____________________________________________________________________________

Na podlagi statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 26.08.2015 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

 

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.

Predlog sklepa: Čisti dobiček poslovnega leta po bilanci stanja za leto 2014, v znesku 106.444,00 EUR ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2014. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2014.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2015 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

 

Direktor:

Branko Žiberna,dipl.inž.grad.

 

____________________________________________________________________________

 

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 26.08.2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.

Predlog sklepa: Čisti dobiček po bilanci stanja za leto 2014, v znesku 3.067.473,00 EUR, ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2014. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2014.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa: V skladu z določili 358. In 359. člena ZGD-1 se osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 1.111.821,00 EUR poveča iz sredstev družbe – prenesenega dobička, za 1.100.000,00EUR na 2.211.821,00 EUR.  Na osnovi sklepa skupščine, se s preoblikovanjem dela dobička poveča nominalni znesek osnovnega kapitala pri tem se število izdanih 266.437 navadnih imenskih kosovnih delnic, ne spremeni. V skladu z določili 329. člena ZGD-1 in Statuta družbe se uskladi besedilo 4. člena statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

5. Prenehanje mandata in imenovanje članu nadzornega sveta

Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Stanislavu Remicu. Za člana nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Stanislav Remic.

6. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2015 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

 

Direktor:

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

_____________________________________________________________________________

Na podlagi statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 26.08.2014 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.

Predlog sklepa: Čisti dobiček poslovnega leta po bilanci stanja za leto 2013, v znesku 109.376 EUR ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2013. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2013.

4. Pooblastilo skupščine upravi družbe za nakup in umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

4.1. V skladu z določili osme alineje 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku največ 36 mesecev od dneva sprejema sklepa, pridobi lastne delnice družbe za namene po 247. členu ZGD-1. Najnižja nakupna cena delnic je 15,00 EUR, najvišja nakupna vrednost delnice za pakete delnic nad 25% vseh delnic pa 19,94 EUR. Obseg dopustne pridobitve delnic po izteku rokov po 250. Členu ZGD-1, ne sme presegati z zakonom določenega skupnega števila lastnih delnic po drugem odstavku 247. člena ZGD-1, oziroma 26.644 vseh delnic.

4.2. Skupščina pooblašča upravo družbe za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Uprava pri umiku ali odsvajanju lastnih delnic ni vezana na določilo 221. člena ZGD-1 in je pooblaščena, da ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1, izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2014

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2014 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Direktor

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

 

Na podlagi statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 26.08.2014 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.

 

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.

Predlog sklepa: Čisti dobiček poslovnega leta po bilanci stanja za leto 2013, v znesku 109.376 EUR ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2013. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2013.

4. Pooblastilo skupščine upravi družbe za nakup in umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

4.1. V skladu z določili osme alineje 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v roku največ 36 mesecev od dneva sprejema sklepa, pridobi lastne delnice družbe za namene po 247. členu ZGD-1. Najnižja nakupna cena delnic je 15,00 EUR, najvišja nakupna vrednost delnice za pakete delnic nad 25% vseh delnic pa 19,94 EUR. Obseg dopustne pridobitve delnic po izteku rokov po 250. Členu ZGD-1, ne sme presegati z zakonom določenega skupnega števila lastnih delnic po drugem odstavku 247. člena ZGD-1, oziroma 26.644 vseh delnic.

4.2. Skupščina pooblašča upravo družbe za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Uprava pri umiku ali odsvajanju lastnih delnic ni vezana na določilo 221. člena ZGD-1 in je pooblaščena, da ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1, izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2014

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2014 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane.

 

Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Direktor

Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

___________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 586. člena ZGD-1, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, objavlja naslednje
OBVESTILO
Dne 10.7.2014 smo pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju predložili Pogodbo o pripojitvi prevzete družbe GRADBENO PODJETJE TRŽIČ d.o.o., Pristava, Mlaka 2, 4290 Tržič, k prevzemni družbi GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prevzeta družba je v 100% lasti prevzemne družbe, zato gre po določilih 599. člena ZGD-1 za poenostavljeno pripojitev.
V skladu z določili 586. in 628. člena ZGD-1, je 30 dni od objave tega obvestila, na sedežu prevzemne družbe, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, vsak delovnik od  9.00 do 12.00 ure, omogočen vsem delničarjem prevzemne družbe, upnikom in svetu delavcev, pregled ter brezplačen prepis naslednjih listin:
- Pogodba o pripojitvi in pripojitveno bilanco,
- poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve,
- obvestilo sindikata in sveta delavcev o pripojitvi in podpisana izjava predstavnika delavcev o soglasju k pripojitvi,
- predlogi sklepov skupščine delničarjev prevzemne in družbenika  prevzete družbe o soglasju k pripojitvi,
- letna poročila obeh družb za zadnja tri leta.

Direktor:
Branko Žiberna, dipl.inž.grad.
___________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
ki bo dne 27.08.2013 ob 9.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012.

Predlog sklepa: Čisti dobiček poslovnega leta po bilanci stanja za leto 2012, se v znesku 91.826,67 EUR razporedi v zakonske rezerve, v znesku 45.372,86 EUR pa ostane nerazporejen.
Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2012. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2012.
4. Imenovanje revizorja za leto 2013
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2013 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.
Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Direktor: Branko Žiberna, dipl.inž.grad. _______________________________________________________________

Na podlagi statuta delniške družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, KRANJ, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ki bo dne 27.08.2013 ob 10.00. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, KRANJ z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi g. Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012.

Predlog sklepa: Čisti dobiček po bilanci stanja za leto 2012, v znesku 202.1901 EUR, ostane nerazporejen.
Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2012. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2012.
4. Prenehanje mandata in imenovanje članu nadzornega sveta
Predlog sklepa: Z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Urški Žiberna. Za članico nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenuje Urška Žiberna.
5. Imenovanje revizorja za leto 2013
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2013 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, KRANJ, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.
Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Direktor: Branko Žiberna, dipl.inž.grad.

__________________________________________________________________

PRILAGAJANJE RAZMERAM NA TRGU V GORENJSKI GRADBENI DRUŽBI D.D.

Zaostrene razmere na trgu v gradbeni dejavnosti, do katerih je prišlo zaradi drastičnega upada investicij, so pripeljale do propadanja vseh večjih slovenskih gradbenih podjetij. Prva so propadla podjetja, ki so bila že pred pričetkom gospodarske krize v relativno slabi finančni kondiciji. Sledili so stečaji ostalih gradbenih velikanov.
Vse kaže na to, da bo gospodarska kriza še trajala. Posledično se bodo nadaljevali stečaji tudi peščice tistih podjetij, ki so vstopili v krizo v dobri finančni kondiciji, če ne bodo prilagodila poslovanja novo nastalim razmeram. To pa ne pomeni samo znižanja stroškov poslovanja, ampak tudi izkoriščenja praznine na trgu, ki je nastala kot posledica propada ostalih podjetij.
Gorenjska gradbena družba d.d. se je začela na gospodarsko krizo prilagajati že pred nastopom le-te in jo izkoristila kot odlično priložnost za razširitev svoje dejavnosti na področja, ki so jih prej pokrivala propadla podjetja. Zelo velik korak naprej je naredila tudi na področju zgornjega ustroja voziščnih konstrukcij. Kljub recesiji se je vodstvo družbe, katero vodi direktor Branko Žiberna, dipl. inž. grad., odločilo investirati v strojno opremo na segmentu proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih zmesi s poudarkom na povečanju kvalitete ter uporabi recikliranih materialov. Pri vseh teh odločitvah pa je bilo v ospredju varovanje naravnega okolja.

Proizvodnja asfaltnih zmesi:

V smislu dolgoročnega zmanjševanja stroškov, varovanja naravnih virov in varovanja naravnega okolja se je Gorenjska gradbena družba d.d. na področju proizvodnje asfaltnih zmesi odločila za posodobitev obstoječega proizvodnega obrata tako, da na novi lokaciji postavi sodoben proizvodnji obrat za proizvodnjo asfaltnih zmesi.
Kljub temu da je v zadnjih letih opazen zelo velik padec proizvodnje asfaltnih zmesi, kar je delno posledica zaključka večjih investicij v infrastrukturo, delno pa je prisotno pomanjkanje sredstev za redna vzdrževalna in obnovitvena dela ter večje investicije, se pričakuje, da se bo trend v prihodnjih letih pričel obračati v drugo smer. Zato je največja prednost novega obrata tudi proizvodnja asfaltne zmesi z uporabo vroče reciklaže starega asfalta. Taka tehnologija omogoča uporabo starega asfalta v asfaltni zmesi tudi do več kot 50%; medtem ko je hladna reciklaža omogočala uporabo le-tega največ do 15%. Proizvedeno asfaltno zmes po postopku hladne reciklaže je bilo mogoče uporabiti le na manj obremenjenih cestah. Cilj proizvodnje z vročo reciklažo je proizvesti asfaltno zmes, katera bo primerna tudi za najtežje prometne obremenitve.
Pri izbiri tipa in kapacitete proizvodnega asfaltnega obrata je bila pozornost posvečena predvsem naslednjim dejavnikom:

Tudi ostali sklopi obrata so rezultat najnovejših spoznanj na področju proizvodnje asfaltnih zmesi.

Vgradnja asfaltnih zmesi:

Gorenjska gradbena družba d.d. je v zadnjem času dopolnila strojno opremo tako, da lahko izvaja vgrajevanje asfaltnih zmesi na najbolj zahtevnih objektih, bodisi na novogradnjah ali pa na obnovitvenih delih. Z nabavo rezkalnika širine 2,0 m, finišerja s fiksno vgrajevalno desko širine 9,0 m in hidravlično vgrajevalno desko, katera s fiksnimi priključki omogoča vgrajevalno širino 8,0 m, je omogočena izvedba voznih pasov v celotni širini brez hladnega vzdolžnega spoja.
Poleg opreme za vgrajevanje (finišer Vögele 2100) je bila oprema dopolnjena z zgoščevalnimi sredstvi ustrezne teže, kateri linijski pritisk posameznega kovinskega obroča omogoča kvalitetno zgoščevanje do predpisane stopnje. Zgoščevalno sredstvo je opremljeno poleg klasične vertikalne vibracije tudi s sistemom horizontalne ali usmerjene vibracije (oscilacija) za zgoščanje asfaltnih zmesi na premostitvenih objektih. Kot dodatna oprema pa je na hidravličnem nosilcu nameščeno zamenljivo orodje za rezanje asfalta (nož) in zgoščevanje robov asfaltne plasti (robni pritiskač), na prednjem delu pa je nameščen polžast posipalec kamenega agregata za posip površine asfaltne plasti.
Gorenjska gradbena družba d.d. je na segmentu vgrajevana asfalta investirala tudi v kadre, tako da je organizirala izobraževanje strojnikov in delovodskega kadra v okviru ZAS-a. Organizirano je bilo tudi interno izobraževanje s praktičnim prikazom na poligonu. Na ta način je dodala še en pomemben del k izboljšanju kakovosti izvedbe asfalterskih del, saj so ravno operativni kadri tisti, ki imajo neposreden vpliv na kakovostno vgradnjo.

Reciklaža voziščne konstrukcije:

V smislu zmanjševanja stroškov, konkurenčnosti na trgu in varovanja naravnega okolja je Gorenjska gradbena družba d.d. razširila delovanje z uvedbo tehnologije reciklaže na licu mesta (»in situ«). Za izvedbo se je opremila s strojno opremo (reciklator W2500), katera omogoča uporabo penjenega bitumna kot veziva ali pa hidravličnega veziva kot so cement, apno in elektrofiltrski pepel.  Prednost tehnologije je v tem, da se zmanjšajo posegi v naravo:

Z optimizacijo tehnologije izvedbe je omogočena reciklaža vezanih nosilnih plasti ali stabilizacija nevezanih nosilnih plasti voziščne konstrukcije.
Razvite države, katere za vzdrževanje javne infrastrukture namenjajo več sredstev kot pri nas, navedeno tehnologijo s pridom uporabljajo. Ocenjujemo, da je pri nas premalo prepoznavna pri naročnikih in projektantih. Le s prepoznavnostjo in prednostmi katere nudi, pa jo je mogoče skozi veljaven način javnega naročanja vpeljati tudi v prakso.
Glede na priporočila EU o povečani uporabi reckliranih materialov v gradbeništvu, veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju in vedno večjega poudarka na trajnostni vidik gradbeništva ocenjujemo, da je Gorenjska gradbena družba d.d. na pravi poti. Za dosego zastavljenega cilja pa bo potrebno opraviti še veliko dela na vseh opisanih segmentih, predvsem pri:

Ne glede na vse prilagoditve razmeram, opravljene optimizacije in doseganje zastavljenih ciljev si prihodnosti preostalih slovenskih gradbenih podjetij ne predstavljamo brez posluha države, ki bo morala poskrbeti za zagon investicijskega mrtvila, spremembo zakonodaje na področju javnega naročanja, kjer ne bi bil edini kriterij samo najnižja cena, in omilitvijo pogojev finančnih zavarovanj.

____________________________________________________________________

OKOLJU PRIJAZNEJŠA, HITREJŠA, KAKOVOSTNEJŠA IN CENEJŠA OBNOVA CESTE Z UPORABO RECIKLAŽE S PENJENIM BITUMNOM

Trendi v gradbeništvu so pripeljali do vedno pomembnejšega upoštevanja trajnostnega vidika gradnje. Zato je izredno pomembno, da se tako v času načrtovanja, kot v času gradnje, obratovanja in ne nazadnje odstranitve objekta sledi načelu skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da je njihova gradnja in uporaba ekonomična. Temu poskušamo v največji meri slediti v Gorenjski gradbeni družbi d.d. tudi na področju nizkih gradenj.
Večji del dotrajanih cest v Sloveniji se obnavlja po klasičnem postopku z menjavo ustrojev, pri čemer se odstrani obstoječi asfalt, izkoplje obstoječi tampon oz. material pod cesto ter pripelje in vgradi nov, primeren material iz kamnoloma. Pri tem pride do obremenjevanja okolja tako z odvozom in deponiranjem obstoječega asfalta in izkopanega materiala kot s proizvodnjo v kamnolomu, dovozom in vgraditvijo novega materiala.
Kljub temu, da naše podjetje razpolaga z najrazličnejšimi viri izredno kakovostnih materialov za uporabo v cesto gradnji in deponijo gradbenih materialov, smo se odločili investitorjem ponuditi tudi možnost ponovne uporabe obstoječih materialov, kot so obstoječa asfaltna plast, katera je kljub deformacijam in poškodbam površine še vedno sestavljena iz najbolj kvalitetnih materialov, ter nekontaminiran del tamponske podlage. To nam omogoča tehnologija obnove voziščne konstrukcije z uporabo reciklaže s penjenim bitumnom.

Za kaj gre?
Da se optimizira uporaba obstoječih materialov iz voziščne konstrukcije v čim večji meri, je potrebno na vozišču odvzeti sondažne vzorce, katere se analizira in na osnovi analiz odloči o primernosti izvedbe reciklaže. V kolikor sestava konstrukcije le-to omogoča, se na osnovi preiskave odvzetih vzorcev in stanja planuma površine asfaltnih plasti določi način izvedbe, delovna sestava in debelina samega posega.
Običajno stanje planuma vozišča narekuje profiliranje v prečnem in vzdolžnem prerezu. Z izbiro dodanega materiala se izvede tudi korekcija granulometrijske sestave obstoječih materialov, ki se nahajajo v konstrukciji (zaradi izpiranja tamponskega materiala je običajno potrebno dodajati  peske granulacije 0-2 mm).
Na sprofilirano površino cestišča se glede na delovno sestavo posuje salodur cement, kateri ima vlogo zagotavljanja finih delcev (kamene moke), istočasno pa zaradi granulacije pospešuje penjenje bitumna v postopku reciklaže.
Penjenje bituma dosežemo v komori na stroju z mešanjem vročega bitumenskega veziva in hladne vode. Doziranje poteka kontrolirano, v odvisnosti od debeline reciklirane plasti, preko procesorja. V postopku recikliranja se kontrolirano, preko brizgalnih šob dodaja penjeni bitumen. Konstrukcija rezkalnega bobna in komora, v kateri se nahaja, pa zagotavlja, da se homogenizira različne materiale (del obstoječega tampona, asfaltna plast in eventualno dosutje kamnitega materiala zaradi profiliranja in zagotavljanja ustrezne granulometrije), katere se uporabi v postopku reciklaže.
Operativno se na stroj za reciklažo priključi cisterna z bitumenskim vezivom ter cisterna z vodo. Medsebojno so povezani z potisnimi drogovi. Bitumensko vezivo in voda se preko cevi priključi na reciklažni stroj, kateri potiska celotno kompozicijo pred sabo.
Tako reciklirana zmes se zgosti in sprofilira v zahtevane prečne in vzdolžne sklone. Penjeno bitumensko vezivo omogoča obdelavo najmanj eno uro, kar zadošča za kvalitetno vgradnjo.
Tako vgrajena plast je zaradi bitumenskega veziva elastična. Fizikalne lastnosti pa morajo biti v skladu z zahtevami za spodnje stabilizirane bituminizirane plasti. Nadgradnja se izvede z nosilno in obrabno plastjo asfalta.